A tesztfeladatok számítógépes adatbankot képeznek, amelyből részletesen megadott szempontrendszer alapján egy tesztgeneráló program válogat.

A jelen kötetünkben közreadott középfokú és felsőfokú tesztek felépítése, feladatainak jellege és nehézségi szintje megegyezik a nyelvvizsga feladatbankban szereplőkével.

A középfokú vizsgatesztek elsősorban nyelvtani ismereteket kérnek számon, és feltételezik az angol nyelv nyelvtani rendszerének, gyakori nyelvi jelenségeinek ismeretét. A felsőfokú tesztekben ezeken túlmenően nagyobb szerepet kapnak a nyelvi megjelenítés árnyalatai, illetve az idiomatikus kifejezések és vonzatos igék (phrasal verbs).

Az azonos nyelvi jelenségekre épülő tesztkérdések gyakran hasonlóak. Ez egyrészt a probléma lényegéből következik (pl. a hasonló jelentésű segédigék száma véges), másrészt az ismétlődés megkönnyíti a tanultak bevésését.

Meg kell azonban itt jegyeznünk azt, hogy a tesztmegoldás nem helyettesíti a nyelvtanulást. Ezek a tesztek abban kívánnak segítséget nyújtani, hogy a vizsgázni szándékozó fel tudja mérni a már elért tudásszintet, és feltérképezze a hiányosságokat. (A tesztek megoldása is megtalálható a kötetben.)

A tanuló tudása akkor áll kb. a vizsgán elvárt szinten, ha sotozatosan 60%-os vagy annál jobb eredményt ér el a tesztek megoldása során.

A feleletválasztós teszt értékelése a nyelvvizsgán a következő pontskála szerint történik:

0-15 = 0 pont 16-18 = 1 pont 19-21 = 2 pont 22-24 = 3 pont 25-27 = 4 pont 28-30 = 5 pont 31-32 = 6 pont 33-34 = 7 pont

pic

végén világosodik meg. Az angolban, az angolra dominánsan jellemző SVO szórendnek megfelelően, az ige ott áll a Tematikus szakasz elején, és betölti a határjelölő funkciót, tehát az angol mondat szerkezete általában korábban válik világossá az olvasó számára, mint a magyar fordításé.
[témaThe wording of Article 12] [xémscontains (fókusza clear and unconditional pro-
hibition)] which is nőt a positive bút a negative obligation.
[témaA 12. cikk megfogalmazása] [réma (fókusz egyértelmű és angol feliratozás ár ft feltétel nélküli tilalmat)
tartalmaz], amely nem pozitív, hanem negatív kötelezettség.
Mint látjuk az angol mondatban a contains ige a Tematikus szakasz élén állva jelöli a határt, a magyarban az „egyértelmű és feltétel nélküli” előtt semmi sem figyelmeztet arra, hogy az nem a „12. cikk megfogalmazásá”-hoz, azaz a témához tartozik. Rövid mondat esetén ez a kis bizonytalanság nem okoz gondot, de bonyolult gondolatokat kifejtő szakszövegekben hosszú, értelmetlen mondatszakaszokat eredményezhet.
Rutinos fordítók ezen is tudnak segíteni, ahogy erre a kommentárokban utalni fo­gunk.
Magyar angol bizonyítvány hivatalos fordításnyelvhelyességi kérdések
A fordítás-előkészítő feladatok között minden fejezetben vannak magyar nyelvhe­lyességi feladatok is. A fordításokban előforduló magyar nyelvhelyességi hibák rész­ben összefüggenek az angol forrásnyelvvel, részben attól függetlenül keletkeznek.
Az angol európai uniós szövegek egyik legszembetűnőbb hatása a magyar helyes­írásra a nagy kezdőbetű terjedése. Egy ideje már terjed az a szokás, hogy angol mintá­ra a cím minden betűjét a magyarban is nagy kezdőbetűvel írjuk (vagy írja a számító­gép). Most azonban az európai uniós szövegek beáramlásával további nagy kezdőbetűk jelennek meg a magyar szövegekben pl.: a Memher States nagy kezdőbetű az angol­ban, de kicsi a magyarban (tagállamokj, az Article nagy kezdőbetű az angolban, hivatalos angol fordítás kispest de kicsi a magyarban (cikk), a népneveket nagy kezdőbetűvel írjuk az angolban (French delegation), kicsivel a magyarban (francia küldöttség) stb. A főbb uniós intézmények nevét mindkét nyelvben nagy kezdőbetűvel írjuk, de az intézménytípusok nevét gyak­ran nagy kezdőbetűvel írjuk az angolban (Spanish Presidency), kicsivel a magyarban (spanyol elnökség).
Mint arról az utolsó fejezetben majd részletesebben is szó lesz, angol hatásra terjed a dátum és a lakcím fordított sorrendje. Az angol nyelv az évszámok és lakcímek meg­adásakor bővít, azaz a konkréttól halad az általános felé (házszám -> ország, nap -> év), a magyar viszont szűkít, azaz az általánostól halad a konkrét felé (ország -> házszám, év -> nap). Mivel egyre több angolból fordított űrlapot kell kitöltenünk, ahol a számító- gépes feldolgozás miatt előre megadják a sorrendet, vö.: Address (house number, Street name, postcode, city, country) -> Cím (Házszám, utca, irányítószám, város, ország; Date of birth (day, month, year) -> Születési ideje (nap, év, hó), kérdés, hogy milyen jövő vár a magyar szemléletnek megfelelő sorrendre?

7. Okiratok fordításának sajátosságai
Forrás: Ismeretlen fordítóiroda
Előzetes megjegyzések: „okirat” minden olyan írásos feljegyzés, amely bizonyítási célokra szolgál, de mivel idegen nyelven (a forrásnyelven íródott, fordítására van szükség.
Az „okiratfordítás” az idegen nyelven (a forrásnyelven) íródott okiratból készített fordítás, a- mely a fordítás célnyelvének közegében az eredeti okirat helyett történő használatra szolgál.
Teljesség
•              Az összes (forrásnyelvi) szöveget teljes terjedelmében le kell fordítani.
•              Az okiratfordító nem teheti meg, hogy egy nyilatkozatból vagy okiratból saját döntése alapján részeket hagyjon ki, még akkor sem, ha azokat nélkülözhetőnek tartja.
•              Ha a megbízó kivonatos fordítást kér, akkor a fordítónak utalnia kell a fordítás kivona­tos jellegére, és a kihagyásokat megfelelő módon jeleznie kell.
Helyesség
•              A fordításnak tartalmát és formáját tekintve ekvivalensnek kell lennie az eredeti szöveggel.
•              Bizonyítványok és diplomák esetében az iskolatípust, az osztályzatokat és az el­nyert szakképesítést lehetőleg szó szerint kell visszaadni.
•              Feltétlenül ügyelni kell az eredeti jelentéstartalom megtartására. Ha a szöveg nem egyértelmű, utalni kell a különböző értelmezési lehetőségekre.

angol német fordító BACK