A tesztfeladatok számítógépes adatbankot képeznek, amelyből részletesen megadott szempontrendszer alapján egy tesztgeneráló program válogat.

A jelen kötetünkben közreadott középfokú és felsőfokú tesztek felépítése, feladatainak jellege és nehézségi szintje megegyezik a nyelvvizsga feladatbankban szereplőkével.

A középfokú vizsgatesztek elsősorban nyelvtani ismereteket kérnek számon, és feltételezik az angol nyelv nyelvtani rendszerének, gyakori nyelvi jelenségeinek ismeretét. A felsőfokú tesztekben ezeken túlmenően nagyobb szerepet kapnak a nyelvi megjelenítés árnyalatai, illetve az idiomatikus kifejezések és vonzatos igék (phrasal verbs).

Az azonos nyelvi jelenségekre épülő tesztkérdések gyakran hasonlóak. Ez egyrészt a probléma lényegéből következik (pl. a hasonló jelentésű segédigék száma véges), másrészt az ismétlődés megkönnyíti a tanultak bevésését.

Meg kell azonban itt jegyeznünk azt, hogy a tesztmegoldás nem helyettesíti a nyelvtanulást. Ezek a tesztek abban kívánnak segítséget nyújtani, hogy a vizsgázni szándékozó fel tudja mérni a már elért tudásszintet, és feltérképezze a hiányosságokat. (A tesztek megoldása is megtalálható a kötetben.)

A tanuló tudása akkor áll kb. a vizsgán elvárt szinten, ha sotozatosan 60%-os vagy annál jobb eredményt ér el a tesztek megoldása során.

A feleletválasztós teszt értékelése a vizsgán a következő pontskála szerint történik:

0-15 = 0 pont 16-18 = 1 pont 19-21 = 2 pont 22-24 = 3 pont 25-27 = 4 pont 28-30 = 5 pont 31-32 = 6 pont 33-34 = 7 pont

pic

végén világosodik meg. Az angolban, az angolra dominánsan jellemző SVO szórendnek megfelelően, az ige ott áll a Tematikus szakasz elején, és betölti a határjelölő funkciót, tehát az angol mondat szerkezete általában korábban válik világossá az olvasó számára, mint a magyar fordításé.
[témaThe wording of Article 12] [xémscontains (fókusza clear and unconditional pro-
hibition)] which is nőt a positive bút a negative obligation.
[témaA 12. cikk megfogalmazása] [réma (fókusz egyértelmű és angol feliratozás ár ft feltétel nélküli tilalmat)
tartalmaz], amely nem pozitív, hanem negatív kötelezettség.
Mint látjuk az angol mondatban a contains ige a Tematikus szakasz élén állva jelöli a határt, a magyarban az „egyértelmű és feltétel nélküli” előtt semmi sem figyelmeztet arra, hogy az nem a „12. cikk megfogalmazásá”-hoz, azaz a témához tartozik. Rövid mondat esetén ez a kis bizonytalanság nem okoz gondot, de bonyolult gondolatokat kifejtő szakszövegekben hosszú, értelmetlen mondatszakaszokat eredményezhet.
Rutinos fordítók ezen is tudnak segíteni, ahogy erre a kommentárokban utalni fo­gunk.
Magyar angol bizonyítvány hivatalos fordítás nyelvhelyességi kérdések
A fordítás-előkészítő feladatok között minden fejezetben vannak magyar nyelvhe­lyességi feladatok is. A fordításokban előforduló magyar nyelvhelyességi hibák rész­ben összefüggenek az angol forrásnyelvvel, részben attól függetlenül keletkeznek.
Az angol európai uniós szövegek egyik legszembetűnőbb hatása a magyar helyes­írásra a nagy kezdőbetű terjedése. Egy ideje már terjed az a szokás, hogy angol mintá­ra a cím minden betűjét a magyarban is nagy kezdőbetűvel írjuk (vagy írja a számító­gép). Most azonban az európai uniós szövegek beáramlásával további nagy kezdőbetűk jelennek meg a magyar szövegekben pl.: a Memher States nagy kezdőbetű az angol­ban, de kicsi a magyarban (tagállamokj, az Article nagy kezdőbetű az angolban, hivatalos angol fordítás kispest de kicsi a magyarban (cikk), a népneveket nagy kezdőbetűvel írjuk az angolban (French delegation), kicsivel a magyarban (francia küldöttség) stb. A főbb uniós intézmények nevét mindkét nyelvben nagy kezdőbetűvel írjuk, de az intézménytípusok nevét gyak­ran nagy kezdőbetűvel írjuk az angolban (Spanish Presidency), kicsivel a magyarban (spanyol elnökség).
Mint arról az utolsó fejezetben majd részletesebben is szó lesz, angol hatásra terjed a dátum és a lakcím fordított sorrendje. Az angol nyelv az évszámok és lakcímek meg­adásakor bővít, azaz a konkréttól halad az általános felé (házszám -> ország, nap -> év), a magyar viszont szűkít, azaz az általánostól halad a konkrét felé (ország -> házszám, év -> nap). Mivel egyre több angolból fordított űrlapot kell kitöltenünk, ahol a számító- gépes feldolgozás miatt előre megadják a sorrendet, vö.: Address (house number, Street name, postcode, city, country) -> Cím (Házszám, utca, irányítószám, város, ország; Date of birth (day, month, year) -> Születési ideje (nap, év, hó), kérdés, hogy milyen jövő vár a magyar szemléletnek megfelelő sorrendre?

7. Okiratok fordításának sajátosságai
Forrás: Ismeretlen fordítóiroda
Előzetes megjegyzések: „okirat” minden olyan írásos feljegyzés, amely bizonyítási célokra szolgál, de mivel idegen nyelven (a forrásnyelven íródott, műszaki angol fordítás fordítására van szükség.
Az „okiratfordítás” az idegen nyelven (a forrásnyelven) íródott okiratból készített fordítás, a- mely a fordítás célnyelvének közegében az eredeti okirat helyett történő használatra szolgál.
Teljesség
•              Az összes (forrásnyelvi) szöveget teljes terjedelmében le kell fordítani.
•              Az okiratfordító nem teheti meg, hogy egy nyilatkozatból vagy okiratból saját döntése alapján részeket hagyjon ki, még akkor sem, ha azokat nélkülözhetőnek tartja.
•              Ha a megbízó kivonatos fordítást kér, akkor a fordítónak utalnia kell a fordítás kivona­tos jellegére, és a kihagyásokat megfelelő módon jeleznie kell.
Helyesség
•              A fordításnak tartalmát és formáját angol online marketing tekintve ekvivalensnek kell lennie az eredeti szöveggel.
•              Bizonyítványok és diplomák esetében az iskolatípust, az osztályzatokat és az el­nyert szakképesítést lehetőleg szó szerint kell visszaadni.
•              Feltétlenül ügyelni kell az eredeti jelentéstartalom megtartására. Ha a szöveg nem egyértelmű, utalni kell a különböző értelmezési lehetőségekre.

angol német fordító BACK