Általános Szerződési Feltételek

Auch auf Deutsch zugänglich | Also available in German | Német nyelven is elérhető

A szolgáltató adatai

fordítóiroda

1. A szolgáltatás tárgya

A fordítóiroda mint szolgáltató (a továbbiakban: Fordítóiroda) vállalja ügyfelei részére a rendelkezésre bocsátott dokumentumok nyelvi fordítását, lektorálását és szerkesztését, valamint szövegírást, tolmácsolást és idegenvezetést, szükség esetén alvállalkozók bevonásával, az alábbi feltételek szerint.

2. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, visszaigazolás.
A szerződés létrejötte.

A Megrendelő írásos ajánlatkérésében határozza meg, mely anyagot mely nyelvekről mely nyelvekre, milyen határidőre, milyen szolgáltatásokkal (pl. kiadványszerkesztéssel) társítva kéri lefordítani. A Megrendelő kérhet ajánlatot el nem készült vagy titkossága okán előre nem közölhető anyagok fordítására, lektorálására is. A terjedelem meghatározására a Microsoft Word által mért érték az irányadó [Eszközök vagy újabban VÉLEMÉNYEZÉS / Szavak száma > Karakterek száma (szóközökkel) ill. Tools vagy újabban REVIEW / Word Count > Characters (with spaces)]. A Megrendelő a képekben vagy más okból megmérhetetlen szöveget tartalmazó anyagokat ajánlatírás végett megküldi a Fordítóirodának. Hiányos megrendelés esetén a Fordítóiroda felhívja a Megrendelőt a hiányok pótlására.

A Fordítóiroda írásos ajánlatot küld, amelyben megnevezi a munkákhoz szükséges időtartamot, a szolgáltatások árát és a fizetési feltételeket.

A Fordítóiroda ajánlatának elfogadását a válaszul a Megrendelő által küldött írásos megrendelés és a munkadíj, vagy – amennyiben a többrészletes fizetés lehetősége fel lett kínálva – az első részlet kifizetése vagy az átutalás igazolása (banki igazolás vagy online-banking visszaigazolás) jelenti.

A Fordítóiroda írásos visszaigazolást küld, amelyben a projekt körülményeinek megismétlése mellett megjelöli a munka leadásának határidejét. A szerződés az írásos megrendelés, a fizetés és az írásos visszaigazolás által jön létre. A Fordítóiroda fenntartja magának a jogot a megrendelés visszautasítására, ha a Megrendelőnek lejárt tartozása van.

A Fordítóiroda visszaigazolásának hiányában a szerződés nem jön létre (pl. mert az ajánlatban szereplő határidő az időközben megváltozott munkakapacitás miatt nem tartható).

3. Lektorálás, szakfordítás, sürgős fordítás

A Megrendelő igényelhet lektorálást (amely egy szakszerű fordítás nyelvi ellenőrzését és stilisztikai javítását jelenti), és szakfordítást (valamely szakterületre jellemző szöveg fordítását). A Megrendelő tudomásul veszi, hogy lektorálást csak szakszerűen elkészített fordításra igényelhet. A szakszerűtlen fordítás lektorálással nem javítható; ilyen esetben a Fordítóiroda a szöveg újrafordítását vagy újraírását javasolja, és adott esetben felajánlja megfelelő szolgáltatását. Nem konvencionális terminológiát illetően a Fordítóiroda csak akkor kérhető számon, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátja az általa használt szakkifejezések glosszáriumát is. Ha a Megrendelő sürgős fordítást igényel, akkor az ajánlatban és a visszaigazolásban az ennek megfelelő határidő szerepel. A fordítást a Fordítóiroda megállapodás szerint online (e-mailben vagy tárhelyére feltöltve) vagy postán juttatja el a Megrendelő részére.

A Megrendelő bármely, a Fordítóiroda által elkészített fordításból, hivatalos fordításból, lektorált vagy egyéb dokumentumból a projekt lezárását követő 8 évben, egyeztetett ár megtérítése mellett, további nyomtatott példányokat igényelhet.

4. Hivatalos fordítás

Különbségtétel: Hivatalos és hiteles fordítás

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy jogszabály értelmében 'hiteles' fordítást, és idegen nyelvű 'hiteles másolatot' csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet, így arra a Fordítóiroda nem jogosult. A Fordítóiroda hivatalos fordítást és e-hiteles dokumentumok kibocsátását vállalja.

A hivatalos fordítás azt jelenti, hogy a lefordított dokumentumot összefűzzük a forrásnyelvi eredetivel, ellátjuk bélyegzőnkkel és egy nyilatkozattal, mely szerint a forrásszöveg és a lefordított szöveg tartalmilag megegyezik. A Fordítóiroda az ilyen hivatalos fordításokat budapesti irodájában adja át vagy ajánlott küldeményként postai úton vagy futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek. A posta vagy a futárszolgálat esetleges késedelméből vagy nemteljesítéséből eredő károkért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget.

Az e-hiteles dokumentumok elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott PDF-dokumentumok, melyek hitelessége internetes eszközökkel ellenőrizhető le. A kibocsátó kilétét, a kibocsátás időpontját, valamint azt, hogy a dokumentum kibocsátása óta semmit nem változott, egy független minősített hitelesítés-szolgáltató (Netlock Kft.) igazolja vissza, az Európai Unió eIDAS rendeletének és a Magyar Köztársaság elektronikus ügyintézési törvényének megfelelően.

Arról, hogy az ilyen fordítást harmadik fél elfogadja-e, a Megrendelőnek kell előzetesen megbizonyosodnia; ennek kapcsán a Fordítóirodát semmilyen felelősség nem terheli.

5. Vállalási határidők

A vállalási határidőt a Fordítóiroda az ajánlatban és a visszaigazolásban a terjedelem, a szöveg szakmaisága és az aktuális leterheltség függvényében határozza meg. A vállalási határidőig tartó időszak azon a napon kezdődik, amikor a Fordítóiroda az ajánlat visszaigazolása után esedékes fizetséget, ill. sürgős esetben, amikor a Megrendelő által megküldött banki igazolást átvette. A forrásanyag megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megrendelőt terheli, így pl. a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés. Nem számít a Fordítóiroda rendelkezésére álló időbe az az időtartam, amíg a Fordítóiroda a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb, neki fel nem róható körülmény miatt nem tudja megkezdeni. A Felek a munka megkezdését követően is megállapodhatnak a határidő módosításában, ha a Fordítóiroda jelzi a Megrendelő felé a várható késedelmet. Késedelmes fizetés esetén a Fordítóiroda fenntartja a jogot a határidő egyoldalú módosítására. Az ajánlatkérés pillanatában a Fordítóiroda által felajánlott átadási határidő csak aznapi megrendelés és fizetés esetén érvényes; későbbi megrendelés és fizetés esetén a határidő tolódik.

6. Fizetési feltételek

A fizetés történhet átutalással vagy készpénzben HUF, EUR, CHF, GBP és USD valutában. A Megrendelő kívánságára a Fordítóiroda a számlát előre kiállítja (Díjbekérő számla a szamlazz.hu rendszerén keresztül); ha a Megrendelő ezt nem igényeli, akkor a díj banki jóváírását követően állítja ki, Teljesített megjelöléssel. A Fordítóiroda ajánlatában a Megrendelőtől előre fizetést vagy részletfizetést is kérhet. Ha a Felek két részletben vagy utólag történő fizetésben állapodtak meg, akkor a Megrendelő a fizetést a Fordítóiroda által kibocsátott számla alapján, 8 naptári napon belül teljesíti. Késedelmes fizetés esetén a Fordítóiroda jogosult a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot követelni, amely a késedelembe esés napjától érvényes. A Fordítóiroda a szolgáltatási díjról a hatályos jogszabályoknak megfelelő e-számlát állít ki és küld meg a Megrendelő e-mail címére (a szamlazz.hu rendszeren keresztül; cég esetén a céges e-mail címre).

7. Felelősség, hibás teljesítés

A Fordítóiroda a megrendelések során a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. Ha el akar állni a megrendeléstől, a megrendelő cég nem hivatkozhat a megrendelést leadó személy hatáskörének hiányára, ha egy visszaigazolt ajánlat értelmében a Fordítóiroda megkezdte a szolgáltatást.

Hibás teljesítésre a Megrendelő csak nyilvánvaló fordítási, lektorálási hibák, feliratozásnál timing-hibák esetén hivatkozhat. A Fordítóiroda vállalja, hogy az esetleges minőségi kifogások intézésére, illetve kártérítési, javítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi törvényt tekinti irányadónak az alábbi kiegészítő feltételekkel. A Megrendelő köteles a Fordítóiroda által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. A Fordítóiroda reklamációt az elkészített anyag átadásától számított 365. naptári nap végéig fogad el, ezen túl a teljesítés hibája alapján szavatossági igény nem támasztható. Szavatossági igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt és ismertetni kell a kifogásolás okát. Amennyiben az megalapozott, a Fordítóiroda haladéktalanul megkezdi a kifogásolt rész díjmentes javítását.

Vita esetén a Fordítóiroda a fordítást a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete független szervezettől felkért szakértővel véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedést: kijavítja az anyagot, árengedményt tesz, kártalanítja a Megrendelőt vagy elutasítja a reklamációt. A szakértői vélemény bekérésére a Fordítóirodának legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben a reklamáció a szakértő szerint megalapozatlan, a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni, amennyiben megalapozott, úgy a Fordítóiroda. A felkért független szakértő véleményét a Felek a vitára nézve irányadónak tekintik.

A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a forrásanyagban esetlegesen fellelhető kétértelmű megfogalmazások fordításáért, a forrásanyag esetleges layout-, technikai vagy tartalmi hibáiból eredő szuboptimális fordításokért és határidő-módosulásokért, az esetlegesen szerzői jogot sértő forrásanyagból eredő károkért, kötelezettségekért, a Fordítóirodának fel nem róható késedelmes teljesítésért, megrendelői terminológia (szószedet) hiányában a vállalat-specifikus szaknyelvi kifejezések helytállóságáért, vagy harmadik felek elutasító magatartásáért. Megrendelő az átvett fordítás egészének vagy részeinek felhasználásával (harmadik félnek átadás, nyilvános megjelentetés), ráutaló magatartással elfogadja a teljesítést, és ezt követően nem állhat el a szerződéstől, nem hivatkozhat a teljesítés hiányára vagy hibájára. Ettől függetlenül a Fordítóiroda mindent megtesz a fordítások szükség szerinti, saját költségén történő javításáért.

A fordítás, lektorálás, videofelirat tartalmi és formai helyessége és határidőre történő elkészülte érdekében a Fordítóiroda minden tőle telhetőt megtesz, de a tartalmilag hibás vagy a határidő után átadott fordításból / lektorálásból / feliratozásból / hangalámondásból / kiadványszerkesztési munkából származó, a Megrendelőnél vagy harmadik félnél esetlegesen felmerülő károkért nem vállal felelősséget, azok anyagi megtérítését kifejezetten elutasítja. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő 48 óra késedelem elteltét követően a Fordítóiroda írásbeli értesítésével egyidejűleg jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, kivéve, ha a várható késedelemről a Fordítóiroda a Megrendelőt értesítette, a Megrendelő a késedelmet tudomásul véve az új határidőt elfogadta, vagy a Felek a vállalási határidőt közös megegyezéssel módosították. A késedelem miatti jogszerű elállás esetén a Fordítóiroda a szolgáltatási díjat visszatéríti, illetve a hátralékos díjat nem jogosult követelni, a Megrendelő viszont az addig átadott fordítás / lektorálás / felirat / hangalámondás / DTP-termék használatára válik jogosulatlanná; ill. a Fordítóiroda nem köteles a munka elkészült részének átadására. Az elkészült munka felhasználása (pl. közzététel, benyújtás) esetén a Megrendelőt díjvisszatérítés nem illeti meg. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő minden határidőn túli 24 óra elteltével 5%, de legfeljebb 50% árengedményre válik jogosulttá.

Ezen túlmenően a Fordítóiroda nem vállal anyagi felelősséget a késedelemből eredő károkért, de mindent megtesz a felmerülő károk enyhítése érdekében.

8. A szerződés megszűnése

A Megrendelő és a Fordítóiroda között létrejött szerződés határozott időre jön létre, a vállalt szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítéséig. A Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás / lektorálás / feliratok / hangalámondás / DTP-termék elfogadása (a 7. pont szerinti reklamáció elmaradása) után azonban a Fordítóirodát a teljes fordítási / lektorálási / feliratozási díj megilleti. Telefonos vagy személyes úton történő felmondást, elállást a Fordítóiroda nem fogad el, minden, a szerződést érintő nyilatkozatot (határidő-módosításra, javított anyag figyelembevételére, felmondásra, elállásra vonatkozó kérelmet, bejelentést) írásos formában kell megtenni (e-mailben vagy postán). A fordítási / lektorálási / feliratozási / hangalámondási / kiadványszerkesztési munka megkezdését követően a Fordítóiroda a visszaigazolt vállalási díj 30%-át, tolmácsolási munka megrendelését követően pedig 100%-át jogosult követelni, ill. visszatartani, az előkészületek költségének fedezésére, munkaerő lekötésére való tekintettel. Ez a jog nem illeti meg a Fordítóirodát, ha a munkát saját érdekkörében felmerült okból csak számottevő késedelemmel tudja elvégezni, és a Megrendelő a határidő módosításához nem járult hozzá. A Fordítóiroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha a Megrendelő által kifizetett díjat teljes egészében visszafizeti, vagy ha a Megrendelő szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. A szerződés bármely fél általi megszüntetése a Felek elszámolási kötelezettségét vonja maga után.

9. Tolmácsolási megbízások feltételei

Alábbi feltételek a Megrendelő által a Fordítóirodának adott tolmácsolási megbízások lebonyolítását szabályozzák:

9.1. Ajánlat, megrendelés, visszaigazolás. A szerződés létrejötte.

A tolmácsolási események időtartama nem mindig előre látható, ezért a Fordítóiroda ajánlatában az előrejelzett időtartamra vonatkozó ár mellett óradíjat is megjelöl. Az ajánlat tartalmazza még a tolmács kvalifikációit és elérhetőségeit is. A szerződés a Megrendelő erre válaszul adott írásos megrendelésével, az egyeztetett díj vagy részletének átutalásával és a Fordítóiroda visszaigazolásával jön létre.

9.2. Fizetési feltételek

Az árak a fizetendő, bruttó árak (nem növeljük meg ÁFÁ-val). Tört órák esetén az elszámolás negyedórás alapú (nincsenek „megkezdett órák”). A tolmácsolás időtartama alapvetően a helyszínre érkezéstől a távozásig tart; hosszabb szünetek vagy készenléti idő esetében az ajánlatban foglaltak érvényesek. A Fordítóiroda megrendelésenként legalább 2 óra tolmácsolás díját felszámítja.

Fizetés előre utalással (kívánságára előre kiállítjuk a díjbekérő számlát a szamlazz.hu rendszerében) vagy készpénzben a helyszínen, tömbös számla ellenében. Külföldi munka esetén a tolmácsolási díj legalább 50%-a az utazás megkezdése előtt esedékes. Amennyiben a Felek részletfizetésben egyeztek meg, úgy az első részlet legkésőbb a munka megkezdésekor, a második a munka befejezése után legkésőbb 8 naptári napos határidővel fizetendő. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot számítunk fel.

9.3. Járulékos költségek

Egész napos elfoglaltságok (pl. konferencia, szeminárium, vásár) esetén alapvetően a Megrendelőnek gondoskodnia kell legalább napi 1 meleg étkezésről. Többnapos külföldi munka esetén a Megrendelő gondoskodik a tolmács elszállásolásáról; ennek körülményeiről és az ellátásról a Felek írásban állapodnak meg.

9.4. Elállási feltételek

A tolmács-megbízás költségmentes lemondása legkésőbb az egyeztetett tolmácsolási esemény előtt 72 órával lehetséges. A Fordítóiroda az ezt követő időszakban a díj 50%-át, az esemény előtti 24 órán belüli lemondás esetén a díj 100%-át kiszámlázza. A megrendeléstől való elállás kizárólag írásos formában érvényes a fordítóiroda e-mail címre. Postai értesítés esetén a kézbesítés (ill. postai értesítő) időpontja mérvadó. Hirtelen elállás esetében a Megrendelő vagy munkatársa a tolmács közvetlen mobiltelefonszámára is küld SMS-t vagy felhívja azt. Többnapos munka esetén, ha a tolmács megkezdte a munkát, a megrendeléstől nem lehet elállni, az ajánlatban szereplő és elfogadott díj 100%-ban kiszámlázásra kerül. Előzetesen megfizetett díjak visszatérítésére is a fentieknek megfelelően van lehetőség.

A Megrendelő jelen Szerződési Feltételek, az ajánlat, vagy írásos megállapodásaik tartalmával szembemenő magatartása esetén a munka a tolmácsolási díj visszatérítése nélkül megszakítható. A Fordítóiroda vállalja, hogy amennyiben a tolmács a megrendelést előre nem látható okokból nem tudná teljesíteni, haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és vagy gondoskodik pót-tolmácsról vagy segít a közvetítésben.

9.5. Titoktartás

A megrendelések, fizetések és a tolmácsolási események adatait, a megküldött dokumentumokat, a Megrendelővel történt teljes levelezést, és valamennyi, a megrendelés teljesítése során birtokukba jutó információt a Fordítóiroda és a megbízásában eljáró tolmácsok és fordítók szigorúan bizalmasan kezelik. A Fordítóiroda ajánlatának elfogadásával a Megrendelő visszavonásig hozzájárul ahhoz, hogy adatait feldolgozzák, adathordozón elmentsék, és a következő 8 évben megőrizzék.

9.6. Tolmácsolási megbízásokra vonatkozó egyéb rendelkezések

A Fordítóiroda nyelvi szolgáltatóként törekszik megrendelője igényeinek legjobb tudása szerinti kiszolgálására, azonban esetleges elmaradt haszonért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Megrendelőnek bizonyíthatóan a Fordítóiroda vagy munkatársának szerződésszegő magatartása vagy a szakma etikai szabályainak megsértése miatt kára keletkezik, kártérítésre lesz jogosult, amelynek mértéke nem haladhatja meg a tolmácsolási díj kétszeresét. Az elhangzott tolmácsolás a Fordítóiroda szellemi tulajdona, azonban titoktartási kötelezettsége értelmében közzé nem teheti. A Megrendelő a tolmácsolásról készült hangfelvételt csak a Fordítóiroda engedélyével és/vagy felár ellenében teheti közzé, melynek mértéke, ha másképpen nem állapodtak meg, a tolmácsolási díj 50%-a. A Megrendelő figyelembe veszi, hogy szinkrontolmácsolás esetén az elhangzott szöveg nem nyomdakész szöveg.

10. Egyéb rendelkezések

A Felek vállalják, hogy minden, a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti, műszaki, jogi titkot, információt megőrzik, és a szerződéses partner érdekeit semmi esetre sem veszélyeztetik az információk harmadik feleknek történő közlésével. A Fordítóiroda által igénybe vett alvállalkozók, partnerek részére a Fordítóiroda a titoktartás legkörültekintőbb betartásával jogosult átadni azon információkat, amelyek a szerződés teljesítése érdekében szükségesek. Ha a Felek között létrejött szerződéssel, ill. a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merülne fel, azt a Felek elsősorban békés úton rendezik. Minden, közös megegyezéssel nem rendezhető vita esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék. Az irányadó jog a magyar jog. Jelen Szerződési Feltételek bármely pontjának érvénytelensége, kivitelezhetetlensége vagy végrehajthatatlansága a többi rendelkezés érvényességét, kivitelezhetőségét vagy végrehajthatóságát nem korlátozza. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók.

Ha a Fordítóiroda fordítói tevékenysége eredményeképpen eredeti jellegű írásos fordítás jön létre, a jogszabályi feltételek fennállása esetén szerzői jogi védelem alatt álló mű keletkezhet. A Fordítóiroda korlátozástól mentes, díjmentes felhasználási jogot engedélyez a Megrendelő részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a megbízási díj megfizetéséhez kötött feltétellel. A Megrendelő a kifizetett szerzői mű használatba adására és átdolgozására is jogosult. A Fordítóiroda jogosult a forrásanyag feletti jogosultság esetleges hiánya miatt keletkezett valamennyi kárát érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

Amennyiben harmadik személy a Fordítóirodával szemben szerzői jogainak megsértése, vagy más jogalapból származó eredően igényt érvényesít, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Fordítóirodát az ilyen igények teljesítéséből eredő károkért teljes mértékben kártalanítja.

A megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban a Fordítóiroda Adatvédelmi Nyilatkozatot jelenít meg weboldalán, amelynek betartását vállalja. A Megrendelő hozzájárul, hogy információs önrendelkezési és információszabadsági jogok tiszteletben tartása mellett a Fordítóiroda a céges Megrendelő cégnevét és az elvégzett munka jellegét (pl. "kriminológiai fordítás") weboldalán referenciaként feltüntethesse.

A Fordítóiroda fenntartja magának a jogot, hogy módosítson szerződési feltételein; adott megrendeléshez azonban az ajánlat mellékleteként megküldött Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

Fordítóiroda ajánlattételével, Megrendelő a megrendeléssel arról is nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti, kivéve, ha a Felek valamely feltételről előzetesen, írásban másképp állapodtak meg.

fordítóiroda

Budapest, 2020.08.14.

angol zászló német zászló